CO2 Prestatieladder


B&R Bouwroep engageert zich om de klimaatdoelstellingen te halen. De bouwsector is wereldwijd verantwoordelijk voor bijna 40 % van de totale CO2-emissies. Dit hoge percentage is te wijten aan het gebruik van energie-intensieve grondstoffen zoals cement en staal, maar ook andere bouwmaterialen. Tel daarbij de vele zware machines en de vele wegtransporten en je komt tot een enorme impact.

CO2 is een broeikasgas. Het is de grootste oorzaak van de klimaatopwarming. Daarom focust de politieke agenda met o.a. COP 26 (Glasgow) en de Green Deal zo sterk op het terugdringen van CO2. Europa heeft zich als doel gesteld om tegen 2030 55% minder CO2-uitstoot te realiseren.

Ook wij nemen onze verantwoordelijkheid. Duurzaamheid kent voor ons talrijke gedaantes. Zo zijn er niet alleen onze Sustalutions, onze duurzame bouwgerichte innovaties, maar zijn er ook onze doorlopende inspanningen van elke dag. Variërend van energiezuinigheid, milieubescherming, efficiëntieverbetering, circulair bouwen, levensduurverlenging tot en met comfortverhoging.

Begin 2022 gingen we een actief engagement aan om onze CO2-voetafdruk te meten en vervolgens via een gecoördineerd plan te beperken. Onder begeleiding van Sustacon, een duurzaamheidsadviesbureau voor de bouwsector, zijn we binnen de schoot van Sustalutions aan de slag gegaan met de methodiek van de CO2-prestatieladder. We hebben bij alle bedrijven binnen de groep de energieverbruiken op kantoor, in productie, op de werven, bij de bedrijfswagens en het materieel gemeten.

Vervolgens stelden we een reductieplan op en hebben we een aantal investeringen bekeken om te komen tot een reductie van 21% tegen 2027. Elke zes maanden evalueren we de voortgang. Iedereen in onze Groep wordt betrokken bij dit project!

CO2 Prestatieladder logo B&R Bouwgroep

Wat is de CO2-prestatieladder?


Goed instrument

De CO2-prestatieladder is een initiatief van de SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen) en is in het leven geroepen om bedrijven te stimuleren CO2-bewust(er) te handelen.
De ladder is een goed instrument om in onze bedrijfsvoering en bij het realiseren van projecten klimaatwinst te boeken op het gebied van efficiënt gebruik van materialen, energiebesparing en het gebruik van duurzame energie. De CO2-prestatieladder is een goede manier om een beleid rond CO2 te starten. 

Ook in België

De CO2-prestatieladder kent haar ontstaan in Nederland, maar steeds meer Vlaamse bouwondernemingen zien er het nut van in. Voor zichzelf, maar ook om aan aanbestedende overheden of private opdrachtgevers hun engagement te tonen. In België is de CO2-prestatieladder niet verplicht, maar ondertussen lopen er bij regionale overheden en werkvennootschappen wel een aantal proefprojecten. Voor de grote infrawerken rond Antwerpen is het al quasi standaard en in Brussel zijn meerdere projecten gestart. Lees hier meer over CO2-prestatieladder in België

Vijf treden

De ladder bestaat uit vijf treden: hoe hoger op de ladder, hoe verder je staat met je CO2-beleid. De eerste drie treden zijn gericht op CO2-uitstoot binnen de eigen organisatie (de zogenaamde scope 1 en 2). De twee hoogste treden zijn breder: zij richten zich op samenwerkingen met leveranciers, klanten en andere partners. Daarbij wordt gekeken naar de hele keten (de zogenaamde scope 3). Door een grondige analyse van onze processen worden onze energieverbruiken in kaart gebracht en reductieplannen uitgewerkt.

Trede 3 behaald!

Als B&R Bouwgroep streven we naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. We brengen onze uitstoot jaarlijks in kaart, en dat laat ons toe om de uitstoot van onze Groep te monitoren en gericht inspanningen te leveren om CO2-emissies te reduceren en onze bedrijfsvoering te verduurzamen.

CO2 Certificaat Trede 3 is behaald juni 2023. Vervolgens zullen we van daaruit een voortdurende verbetering van ons emissiereductiebeleid en een groeiende bewustwording van de noodzaak tot CO2-reductie bij medewerkers, ketenpartners en overige belanghebbenden realiseren. 

CO2certificaat-juni2023
CO2-Certificaat Trede 3

Onze aanpak

In het algemeen sensibiliseren we iedereen om oog te hebben voor ons energieverbruik. Het is belangrijk dat we allemaal beseffen dat het reduceren van CO2 neerkomt op het reduceren van energie die we gebruiken om onze gebouwen te verwarmen, onze machines aan te drijven en ons te verplaatsen naar onze werkplek. We meten dit aan ons elektriciteitsverbruik en ons verbruik aan fossiele brandstoffen. Concreet worden reductiedoelstellingen geformuleerd voor zowel ons energieverbruik in kantoren,  productiehallen en op werven. Om deze te realiseren rekenen we op de combinatie sensibilisatie van onze medewerkers. Iedereen moet bewuster omgaan met zijn energieverbruik, en optimalisatie van onze installaties.

De tweede manier om CO2 te reduceren is door alle energie die we moeten gebruiken, duurzamer te maken. Dat betekent een omslag van ons gebruik van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte elektriciteit. Daarvoor definiëren we projecten zoals de elektrificatie van ons wagenpark en ons materieel op de werven, investeren we in zonnepanelen en batterijen en kopen we groene in plaats van grijze stroom aan.

Al deze doelstellingen brachten we samen in een zogenaamd EMAP: een Energie Management Actie Plan. Dit plan zal onze leidraad zijn tot 2027 en zal -indien nodig- minimum eenmaal per jaar bijgesteld en goedgekeurd worden door onze directie.

CLT_Mockup_opbouw-38

Voortgangsrapporten

Hier vind je de halfjaarlijkse rapporten over de vooruitgang van de inspanningen om onze CO2-uitstoot te verminderen

Documentatie

Raadpleeg hier de nodige documentatie met betrekking tot de aanpak van de CO2-prestatieladder bij B&R Bouwgroep.